Prowadzenie wszelkich robót budowlanych wiąże się zawsze z ogromnym ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy. Corocznie w wyniku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy ginie kilkadziesiąt osób. Często przyczyną jest brak lub nieużywanie środków ochrony indywidualnej, brak odpowiedniego przeszkolenia w zakresie BHP, a nierzadko także przyzwolenie na odstępstwa od przepisów. Statystyki potwierdzają, że budownictwo jest bardzo niebezpiecznym sektorem, nie tylko w Polsce ale także w innych krajach europejskich.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie:
Do obowiązków inwestora należy zapewnienie projektu budowlanego, kierownictwa budowy, a także planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Taki plan sporządza się jeszcze przed rozpoczęciem prac, aby wyeliminować zagrożenia związane z prowadzeniem robót budowlanych, które mogą stwarzać wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Prawo budowlane podkreśla wagę planowania bezpieczeństwa, w tym rozpoznanie zagrożeń, ocenę ryzyka i wskazanie sposobu zapobiegania ewentualnym wypadkom. Jednak w praktyce to na kierowniku budowy ciąży odpowiedzialność za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli będą wykonywane roboty związane z wysokim ryzykiem, a czas ich trwania przewidywany jest na dłuższy niż 30 dni roboczych. Inne istotne zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, które przypadają w udziale kierownikowi budowy to między innymi: koordynacja robót budowlanych, projektowanie działań zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wprowadzanie na bieżąco niezbędnych zmian w planie, które mogą wyniknąć z postępu prac na placu budowy.
Jeżeli zaś chodzi o pracodawcę, to on ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie budowlanym. Do jego obowiązków należy:
– wyposażenie stanowisk pracy w odpowiednie maszyny, które spełniają wymagania dotyczące zasad BHP w zakresie ich użytkowania
– poddawanie pracowników badaniom lekarskim i szkoleniom w zakresie BHP
– ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
– nie dopuszczanie pracowników do pracy, do której wykonywania nie posiadają wymaganych kwalifikacji
– wyposażenie pracowników w odpowiednie ubrania i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej.
Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przepisami i zasadami bhp ma znaczenie nie tylko ze względu na zmniejszenie ryzyka zdarzeń wypadków, ale także na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Głównym celem stosowania się do przepisów jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa.